Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Tirol Outdoor Experience & Indyque Travel, gevestigd te Hilvarenbeek, KvK-nummer 50543938, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als reisorganisatie.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als reiziger.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan reisorganisatie tegen betaling werkzaamheden voor reiziger verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, reizen en overige activiteiten door of namens reisorganisatie waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod en inschrijvingen

1. Reisorganisatie kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de reiziger redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Inschrijvingen voor een reis dienen binnen 6 weken voor vertrek te zijn voltooid, tenzij anders overeengekomen.

3. Reisorganisatie is te allen tijde gerechtigd deelname te weigeren.

4. Minderjarigen kunnen enkel zelfstandig deelnemen aan de reizen georganiseerd door reisorganisatie, met een door de gezaghebbende ondertekende toestemmingsverklaring. Pas na ontvangst van deze toestemmingsverklaring komt de overeenkomst tussen reisorganisatie en reiziger definitief tot stand.

5. Voor op maat gemaakte reizen en activiteiten zal een offerte worden verzonden. Vanaf het moment van het accepteren van de offerte door de reiziger komt de overeenkomst en daarmee samenhangende betalingsverplichting tot stand. 

6 Voor alle offertes cq. reisvoorstellen aangevraagd bij Indyque Travel worden offertekosten ad €250,- in rekening gebracht. Deze kosten worden 7 dagen na ontvangst van het voorstel in rekening gebracht bij aanvrager. Indien het voorstel wordt omgezet in een boeking vervallen deze kosten.

7. Reisorganisatie kan indien nodig het aanbod, ook na aanvaarding van het aanbod en eventuele bevestiging daarvan, herroepen. Reisorganisatie maakt de herroeping binnen 24 uur (voor reizen binnen Europa en de Middellandse Zeelanden), respectievelijk binnen 48 uur (voor reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding onder opgaaf van redenen kenbaar.

8. De duur van de reis afhankelijk van de situatie en worden vermeld bij de boeking. 

9. Reiziger ontvangt binnen 3 tot 5 werkdagen na de inschrijving per e-mail een boekingsbevestiging met factuur.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De vermelde tarieven zijn inclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals toeslagen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Reisorganisatie heeft het recht de vergoedingen wanneer omstandigheden dit vergen, tot 20 dagen voor aanvang van de reis aan te passen met maximaal 8% wanneer deze verhoging is te rechtvaardigen door een verhoging van de kosten die reisorganisatie dient te maken. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de reiziger. Bij een verhoging van meer dan 8% is reiziger bevoegd de reis kosteloos te annuleren.

4. In tegenstelling tot het in lid 3 van dit artikel bepaalde, kan reisorganisatie de reissom vanaf de datum dat de volledige reissom dient te zijn betaald en betaald is door reiziger, niet meer verhogen.

5. Reisorganisatie is gerechtigd in fases te factureren en een aanbetaling te vergen.

6. Binnen 14 dagen na factuurdatum dient een aanbetaling van 25% van de reissom, met een minimum van 125 euro per reiziger, te worden voldaan. Indien het arrangement tevens een vlucht omvat, zal het bedrag van de vlucht worden meegenomen in de aanbetaling. Het overige deel van de reissom wordt uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan.

7. In geval een boeking binnen 6 weken voor vertrek wordt gedaan, dient de volledige reissom direct voldaan te worden.

8. Reisorganisatie is gerechtigd andere betalingsvoorwaarden te hanteren wanneer omstandigheden dit vergen.

9. Indien de reiziger in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder wettelijke rente, voor rekening van de reiziger. Indien betaling, na het versturen van een betalingsherinnering, achterwege blijft, wordt de overeenkomst per factuurdatum geacht te zijn geannuleerd.

Artikel 5 Informatieverstrekking reiziger

1. Reiziger stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan reisorganisatie. Informatie die geen onderdeel uitmaakt van de boeking, dient uiterlijk 7 kalenderdagen na boeking beschikbaar te zijn,

2. Reiziger staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Reisorganisatie zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Reiziger vrijwaart reisorganisatie voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 6 Wijziging en annulering van de overeenkomst

1.Annulering door de reiziger van een geboekte reis is enkel schriftelijk en aangetekend mogelijk. In geval van annulering vindt er nimmer restitutie van de aanbetaling plaats. Bij annulering  vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor aanvang van de reis wordt 30% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen de 28e en 21e dag voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht; annulering vanaf de 21e dag tot aan de 14e dag resulteert in betaling van 75% van het factuurbedrag; bij annulering vanaf de 14e dag wordt het gehele factuurbedrag in rekening gebracht. Te allen tijde zal hierbij de datum waarop de annulering wordt ontvangen leidend zijn.

2.Bij annulering worden daarnaast in elk geval de reserveringskosten en premie en kosten voor een eventuele annulerings- en/of reisverzekering in rekening gebracht.

3. Reiziger heeft het recht binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de overeenkomst binnen 6 weken voor vertrek wordt gesloten.

4.Op een annulering kunnen afwijkende voorwaarden, zoals van de verzekering of een vluchtmaatschappij, van toepassing zijn.

5.Reiziger kan tot 28 dagen voor aanvang van de reis een verzoek doen tot wijziging van de overeenkomst. Reisorganisatie spant zich in de gewenste wijzigingen aan te brengen, in hoeverre dit mogelijk is. Aan de wijziging zullen aanvullende kosten zijn verbonden, die tijdig kenbaar worden gemaakt aan reiziger.

6. De reis mag bij verhindering van de reiziger worden overgedragen, mits de andere persoon voldoet aan alle aan deze overeenkomst verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrek kenbaar wordt gemaakt aan reisorganisatie, tenzij omstandigheden dit onmogelijk maken. Reisorganisatie is enkel gehouden mee te werken aan de wijziging voor zover dit in redelijkheid verlangd kan worden.

7. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals deze door reisorganisatie bepaald zijn. Het gepubliceerde reisprogramma is echter indicatief van aard en behelst een inspanningsplicht. Het reisprogramma kan worden aangepast aan relevante werkelijke omstandigheden, waaronder terreinomstandigheden, weeromstandigheden en conditie en ervaring van reizigers. Reisorganisatie is niet aansprakelijk voor genoodzaakte wijzigingen in het programma, maar zal zich ten volle inspannen de kwaliteit van de reis zoveel mogelijk te handhaven.

8. In geval van groepsreizen waarbij het minimum aantal reizigers niet wordt behaald, is reisorganisatie gerechtigd de reis te annuleren. Reisorganisatie brengt de reiziger uiterlijk 2 weken voor aanvang op de hoogte van annulering en partijen kunnen in overleg tot een alternatieve reisoptie komen. Wanneer geen alternatief mogelijk is, zal reisorganisatie de tot dan toe betaalde reissom restitueren.

9. Individuele reizen kunnen geannuleerd worden indien er onverhoopt geen vrije onderkomens beschikbaar zijn.

10. Indien een reis wordt geannuleerd door de reisorganisatie heeft reiziger recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag aan reisorganisatie, maar kan er geen aanspraak worden gemaakt op een schadevergoeding of enige andere compensatie.

11. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben partijen beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Indien reiziger de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is reisorganisatie gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 7 Deelname activiteiten en reizen

1. Deelname aan de reis en/of activiteiten is op eigen risico. Reisorganisatie, alsmede de andere partijen betrokken bij de overeenkomst, zullen de veiligheid van de reiziger zo optimaal mogelijk beschermen. Reiziger blijft echter zelf verantwoordelijk voor zijn handelen.

2. Reiziger is gehouden de aanwijzingen en instructies van reisorganisatie, gidsen en andere instructeurs te allen tijde op te volgen.

3. Reiziger is verplicht een reisverzekering met voldoende dekking af te sluiten, zoals hem medegedeeld door reisorganisatie.

4. Reiziger wordt geacht over een goede lichamelijke en geestelijke gesteldheid te beschikken. In extreme situaties zou afwijking hiervan kunnen leiden tot uitsluiting van deelname. Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van het gewenste niveau voor de reis of activiteit.

5. Reiziger dient juiste en correct werkende uitrusting bij zich te dragen.

6. Reiziger wordt geacht zich tijdens de reis of activiteit netjes te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beëindigen van de reis of activiteit zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.

7. Indien vervoer onderdeel uit maakt van onze overeenkomst, dienst reiziger zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis op de hoogte te stellen van het exacte tijdstip van vertrek. Indien reiziger niet tijdig voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de reiziger.

Artikel 8 Aansprakelijkheid schade

1. Reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt, of de schade is veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger. Deelname aan de reis of activiteit is op eigen risico.

2. Reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens reiziger verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Reisorganisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer reizigers de instructies niet heeft opgevolgd.

4. Reisorganisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de reis.

5. Reiziger kiest er in geval van een individuele huttentocht voor deze zonder wandelgids te voltrekken. Bij aankoop van de tocht wordt aangegeven welk niveau de tocht bevat. Reiziger erkent met aankoop op de hoogte te zijn van de risico’s en sluit aansprakelijkheid van reisorganisatie hieromtrent uit.

5. Reisorganisatie is niet aansprakelijk voor het niet kunnen aanbieden van de reis door overmachtssituaties.

6. Reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade van de reiziger die is gedekt door verzekeringen, waaronder maar niet gelimiteerd tot een reisverzekering.

7. In het geval dat reisorganisatie een schadevergoeding verschuldigd is aan reiziger voor directe schade zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of verordeningen die betrekking hebben op de reisdiensten en bedraagt de schade niet meer dan driemaal de reissom.

8. Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen, accumuleert deze niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze overeenkomst.

9. Indien reiziger door reisorganisatie of betrokken partijen ter beschikking gesteld materiaal beschadigt, is reiziger gehouden de waarde te vergoeden.

10. Reiziger vrijwaart reisorganisatie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door reisorganisatie geleverde diensten.

Artikel 9 Klachten 

1. Reiziger is verplicht om klachten direct na het ontstaan ter plaatse kenbaar te maken bij de betrokken dienstverlener ter plaatse en de reisleiding of gids, dan wel reisorganisatie.

2. Wanneer de klacht in bovenstaande geval nog niet is afgehandeld, dient men zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 maanden na de laatste reisdag schriftelijk kenbaar te maken aan reisorganisatie.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de reiziger geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Reisorganisatie zal binnen 1 maand na het ontvangen van de klacht reageren op de klacht.

5. Reiziger is tevens gerechtigd zich, op eigen kosten, tot de Geschillencommissie Reizen te wenden wanneer de klacht niet naar tevredenheid door reisorganisatie is afgehandeld.

6. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt reisorganisatie alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes, routes, programma etc.

2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van reisorganisatie worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 11 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de reisorganisatie en betrokken derden 24 maanden. 

Hilvarenbeek, juni 2023

Whatsapp ons!
Contact image

Arres

De snelste weg naar je volgende avontuur in de Alpen!

Welkom bij Tirol Outdoor Experience. Wat kan ik voor je betekenen?
by Best4u Media
We proberen je op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur zo snel mogelijk te antwoorden.