Artikel 1 Inschrijving, totstandkoming reisovereenkomst en betaling
1.1 Inschrijven voor een activiteit is mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de activiteit en geschiedt online via het internet.
1.2 Inschrijving na de sluitingsdatum is alleen mogelijk na overleg en betaling van de volledige reissom.
1.3 Indien de deelnemer minderjarig is, moet het inschrijfformulier mede ondertekend worden door de ouder(s) of voogd(es).
1.4 De reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van Tirol Outdoor Experience en de aanvaarding daarvan door de deelnemer, door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier en overmaking van de verschuldigde aanbetaling. 1.5 Indien Tirol Outdoor Experience de inschrijving aanvaardt, ontvangt de deelnemer een inschrijvingsbevestiging waarin de overeenkomst betreffende de deelname aan een activiteit wordt vastgelegd en een factuur. De aanbetaling bedraagt € 125,00 per persoon. Indien wij een vlucht moeten boeken, wordt de aanbetaling verhoogd met de prijs van de vlucht.
Bij activiteiten tot € 125,00 of bij inschrijving binnen 6 weken voor aanvang van de activiteit, dient het volledige factuurbedrag ineens betaald te worden. De aanbetaling dient direct na ontvangst te worden overgemaakt; het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit betaald te zijn.
1.6 Indien het restantbedrag niet op tijd is betaald, is de deelnemer in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisatie schriftelijk of via email op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Tirol Outdoor Experience heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dit geval zijn de bepalingen van art. 3 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend, vermeerderd met de boekingskosten ad. € 25,00, de premie en kosten voor de evt. reis- en of annuleringskostenverzekering, kosten voor evt. bestelde artikelen uit de AlpenShop en de eventuele kosten voor huurmateriaal.
1.7 Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De ander(en), namens of ten behoeve van wie de overeenkomst is aangegaan, zijn daarnaast ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
1.8 Uiterlijk 10 tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit ontvangt de deelnemer gedetailleerde informatie over de activiteit, de ontmoetingsplaats, de gids/begeleider, de accommodatie, evt. reisdocumenten, etc.
Artikel 2 Reissom, reisduur en reisprogramma
2.1 Alle gepubliceerde prijzen zijn per persoon. De hoogte van de gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op prijzen, koersen, heffingen en belastingen zoals die bij Tirol Outdoor Experience bekend waren op het moment van publicatie van de betreffende activiteit.
2.2 Tirol Outdoor Experience behoudt zich het recht voor, tot 20 dagen voor vertrek, wijzigingen aan te brengen in het programma, prijzen en dat, indien daarvoor gegronde redenen zijn (veranderingen in wisselkoersen, aanmerkelijke prijsstijgingen in het gebied waar de activiteit wordt gehouden, onvoldoende deelnemers, etc.). Deelnemers hebben het recht de activiteit in dit geval te annuleren bij een verhoging van meer dan 10% t.o.v. de gepubliceerde prijs.
2.3 Bij elke activiteit wordt afzonderlijk aangegeven waarvoor de prijs geldt. Bij alle activiteiten zijn de kosten van transfers uitgesloten, tenzij anders vermeld. Onder leenuitrusting vallen alle technische uitrustingsstukken die voor de activiteit vereist zijn, zulks ter beoordeling van Tirol Outdoor Experience. Kleding, rugzakken en schoeisel zijn in alle gevallen uitgesloten.
2.4 De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld.
2.5 Overnachtingen in berghutten en in hotels zijn gebaseerd op half pension. In berghutten zal zoveel mogelijk overnacht worden in 2- of meerpersoonskamers; indien niet anders mogelijk zal overnacht worden op het lager (=”meerpersoons” slaapgelegenheid). Overnachtingen in hotels zijn gebaseerd op tweepersoons-kamers. Indien er sprake is van een toeslag voor een door de deelnemer aangevraagde éénpersoons-kamer, dan wordt de deelnemer hiervan in kennis gesteld middels de inschrijvingsbevestiging.
2.6 Indien men met een gesloten groep wil deelnemen aan een activiteit, waarbij het gepubliceerde minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, dan zal een toeslag in rekening worden gebracht. De deelnemers zullen hiervan in kennis worden gesteld middels de inschrijvingsbevestiging.
Artikel 3 Annulering en wijziging door de deelnemer
3.1 Behoudens het in art. 1.6 beschreven geval van verzuim door niet-tijdige betaling, kan een annulering van de reisovereenkomst uitsluitend schriftelijk en aangetekend geschieden. De datum waarop het annuleringsbericht wordt ontvangen is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 42 dagen voor aanvang van de activiteit: de aanbetaling
b. bij annulering vanaf de 42-ste dag (inclusief) tot 28-ste dag voor aanvang van de activiteit: 30% van het factuurbedrag, met een minimum van de aanbetaling
c. bij annulering vanaf de 28-ste dag (inclusief) tot 21-ste dag voor aanvang van de activiteit: 50% van het factuurbedrag, met een minimum van de aanbetaling
d. bij annulering vanaf de 21-ste dag (inclusief) tot 14-de dag voor aanvang van de activiteit: 75% van het factuurbedrag, met een minimum van de aanbetaling
e. bij annulering vanaf de 14-de dag (inclusief) voor aanvang van de activiteit: het volledige factuurbedrag
In alle gevallen is men bovendien de reserveringskosten en de premie en kosten voor de eventuele annulerings- en reisverzekering verschuldigd.
Indien een vlucht deel uitmaakt van de reis, gelden voor de vlucht de annuleringsvoorwaarden van de betreffende vliegmaatschappij.
3.2 Voor de annuleringsverzekering gelden daarnaast de voorwaarden van die verzekering.
3.3 Tot 28 dagen voor aanvang van de activiteit kan de deelnemer om wijziging in de reisovereenkomst verzoeken, welke voorzover mogelijk zal worden aangebracht. Het verzoek tot wijziging mag niet het karakter van een annulering hebben.
3.4 De wijzigingskosten bedragen € 25,00 per persoon; indien er voor de deelnemer nog andere kosten verbonden zijn aan de wijziging, zal de deelnemer hiervan bij wijziging in kennis gesteld worden.
Artikel 4 Annulering en wijziging door Tirol Outdoor Experience
4.1 Tirol Outdoor Experience heeft het recht de inschrijving te annuleren indien het aantal aanmeldingen voor de betreffende activiteit aan het einde van de inschrijftermijn kleiner is dan het minimum aantal deelnemers zoals dat is vermeld in de betreffende publicatie. In dit geval is Tirol Outdoor Experience gerechtigd de activiteit, zonder schadeloosstelling, te annuleren. De deelnemer ontvangt dan het reeds betaalde bedrag, inclusief reserveringskosten en de premies en kosten van de eventuele annulerings- en reisverzekering, retour. Tirol Outdoor Experience streeft er naar in dit geval de deelnemers een nieuw, vrijblijvend alternatief aanbod voor een activiteit te doen.
4.2 Tirol Outdoor Experience en de personen die voor Tirol Outdoor Experience de activiteit uitvoeren, hebben het recht wijzigingen in het programma aan te brengen, indien dit in het belang van de deelnemer(s) en de veiligheid is, alsmede de deelnemer(s) van (verdere) deelname uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen openbaren, dat de tocht of cursus naar hun oordeel bemoeilijkt  of belet wordt (of dreigt te worden). Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag.
De deelnemer kan in deze gevallen geen aanspraak maken op restitutie van hetgeen hij/zij betaald heeft c.q. aan Tirol Outdoor Experience verschuldigd is.
4.3 Tirol Outdoor Experience heeft eveneens het recht de activiteit te annuleren of te wijzigen indien zich een van de bijzondere omstandigheden genoemd onder 6.2 voordoet. Ook in dit geval kan de deelnemer geen aanspraak maken op restitutie van hetgeen hij/zij betaald heeft c.q. aan Tirol Outdoor Experience verschuldigd is.
Artikel 5 Verplichtingen van de deelnemer
5.1 De deelnemer dient bij aanvang van en gedurende de activiteit in het bezit te zijn van de vereiste documenten, zoals geldig paspoort of ander toegestaan identiteitsbewijs, visa, vaccinatiebewijzen, verzekeringsbewijzen e.d. Indien de deelnemer niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een dergelijk document, komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de deelnemer.
5.2 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens Tirol Outdoor Experience voor en/of tijdens de activiteit in het belang van het goede verloop en de veiligheid worden gegeven.
5.3 De deelnemer is verplicht een goed dekkende reisverzekering, die tevens buitensportrisico’s dekt, af te sluiten. Reisverzekeringen kunnen worden afgesloten door bemiddeling van Tirol Outdoor Experience. Tirol Outdoor Experience kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen.
5.4 De deelnemer kan van verdere deelname worden uitgesloten in geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de leiding tijdens de activiteit, het op eigen initiatief ondernemen van activiteiten in alpien terrein, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting zoals gepubliceerd in de bij de activiteit horende paklijst, of wanneer zich bij de deelnemer een dusdanige geestelijke- en/of lichamelijke gesteldheid openbaart, waaronder fysiek of technisch onvoldoende vaardig zijn, dat verdere deelname de goede voortgang of veiligheid van de activiteit stagneert. Alle uit deze uitsluiting voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. Hij/zij kan geen aanspraak maken op restitutie hetgeen hij/zij betaald heeft c.q. verschuldigd is.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Tirol Outdoor Experience is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de activiteiten naar de normen die daarvoor gelden, ter plaatse waar de activiteiten plaatsvinden en bovendien rekening houdend met het avontuurlijke karakter van de activiteiten die Tirol Outdoor Experience organiseert. Tirol Outdoor Experience draagt de uitvoering van haar activiteiten op aan daarvoor gekwalificeerde personen.
6.2 Tirol Outdoor Experience is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect, berokkend wordt of kan worden aan deelnemers/sters en/of derden, tijdens een van de activiteiten of gebruik van de door of via Tirol Outdoor Experience ter beschikking gestelde materialen, uitrustingsstukken, vervoermiddelen, etc. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden, die ontstaan door mechanische pech, natuurrampen, onlusten, oorlogshandelingen, weers- en terreinomstandigheden, staking, ziekte of andere calamiteiten.
6.3 De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via Tirol Outdoor Experience ter beschikking gestelde of verhuurde.
Hilvarenbeek, maart 2012